videos

آموزش کوتاه کردن سم گوسفندان

آموزش کوتاه کردن سم گوسفندان

بسیاری از دامداران به دلایل مختلف با روش صحیح سم چینی گوسفند آشنا نیستند و ابزار مناسب نیز برای این کار استفاده نمی کنند. در فیلم بالا شیوه صحیح چیدن سم را مشاهده نمایید.

آموزش کوتاه کردن سم گوسفندان

بسیاری از دامداران به دلایل مختلف با روش صحیح سم چینی گوسفند آشنا نیستند و ابزار مناسب نیز برای این کار استفاده نمی کنند. در فیلم بالا شیوه صحیح چیدن سم را مشاهده نمایید.

بسیاری از دامداران به دلایل مختلف با روش صحیح سم چینی گوسفند آشنا نیستند و ابزار مناسب نیز برای این کار استفاده نمی کنند. در فیلم بالا شیوه صحیح چیدن سم را مشاهده نمایید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا